BZOJ1004 [HNOI2008] Cards

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 3月 05, 2018

UOJ182 【UR #12】a^-1 + b problem

在你的帮助下,跳蚤国王终于打开了最后一间房间的大门。然而,picks 博士和他的猴子们早已通过地道逃跑了。万幸的是,因为阿姆斯特朗回旋加速喷气式阿姆...     阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 3月 01, 2018

UOJ50 【UR #3】链式反应

著名核物理专家 Picks 最近发现了一种非常适合核裂变的元素叫囧元素。囧元素原子序数为 1024,囧-2333 如果被一个中子撞击后会分裂成 蒟-...     阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 2月 28, 2018

BZOJ3684: 大朋友和多叉树

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 2月 26, 2018

BZOJ3456: 城市规划

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 2月 26, 2018

BZOJ3771: Triple

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 2月 26, 2018

BZOJ3509: [CodeChef] COUNTARI

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 2月 26, 2018

BZOJ3527: [ZJOI2014] 力

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 2月 25, 2018

BZOJ2688: Green Hackenbush

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 1月 18, 2018

BZOJ2017 [Usaco2009 Nov] 硬币游戏

    阅读全文
NekoMio's avatar
NekoMio 1月 18, 2018