「CodePlus 2018 3 月赛」白金元首与莫斯科

Author Avatar
NekoMio 4月 13, 2018
 • 在其它设备中阅读本文章

题目描述

莫斯科吹的寒风 / 仿佛昨日那场梦 / 啊 你还会记得我吗

1941.12.

寒冷刺骨的天气、疲惫不堪的军队……包围首都的作战计划陷入了困境。空军或许是拯救战况的最后希望了,元首 Adolf 想道。

在一个 $n \times m$ 的网格区域中存在一个陆军单位需要补给,区域中的每个格子为空地或障碍物中的一种。航空舰队需要派遣若干运输机前往此区域,每一架运输机可以向两个相邻(有一条公共边)的空地投放物资。为防止不必要的损坏,一个标记为空地的格子至多只能得到一次投放。

由于天气原因,陆军单位所在的确切位置并不能确定。因此元首想知道,对于每个空地格子,当陆军单位在其中(视作障碍物)时,用若干(可以为 $0$)架运输机向其余空地投放任意数量的物资的不同方案数。两个投放方案不同,当且仅当存在一个格子在一个方案中被投放而另一方案中未被投放,或存在两个被投放的格子,在一个方案中被同一架运输机投放而在另一方案中非然。若仍有疑问,请参考「样例 1 解释」。

你需要编写程序帮助元首计算这些值对 $10^9+7$ 取模的结果。

输入格式

从标准输入读入数据。

 • 第 $1$ 行:两个空格分隔的正整数 $n,m$ —— 网格区域的行数和列数。
 • 接下来 $n$ 行:其中第 $i$ 行包含 $m$ 个空格分隔的整数 $A_{i1},A_{i2},\ldots,A_{im}$ —— 其中 $A_{ij} = 0$ 表示第 $i$ 行第 $j$ 列的格子为空地; $A_{ij} = 1$表示该格为障碍物

输出格式

输出到标准输出。

对于每组数据输出 $n$ 行,第 $i$ 行包含 $m$ 个空格分隔的整数 $B_{i1}, B_{i2}, \ldots, B_{im}$ —— 若第 $i$ 行第 $j$ 列的格子为空地, $B_{ij}$ 为该格变为障碍物后投放的方案数;否则 $B_{ij} = 0$。

样例

样例 1 输入
2 4
0 0 0 0
0 0 0 1
样例 1 输出
14 13 10 22
15 11 17 0
样例 1 解释

以第 $2$ 行第 $1$ 列的空地格为例,其变为障碍物后的网格如下图,其中白色格子代表空地,黑色格子代表障碍物。

15 种方案如下图所示,不同颜色代表不同运输机的投放位置。

样例 2 输入
4 5
0 0 0 1 1
1 0 0 0 1
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
样例 2 输出
1882 827 1523 0 0
0 1189 791 1529 0
0 1106 979 823 1315
1810 899 1136 1075 1189

数据范围与提示

对于所有数据,有 $1 \leq n, m \leq 17$,$A_{ij} \in {0, 1}$。

子任务编号 分值 $n$ $m$
1 10 $\leq 2$ $\leq 17$
2 8 $\leq 5$ $\leq 5$
3 6 $\leq 9$ $\leq 9$
4 9 $\leq 12$ $\leq 12$
5 17 $\leq 15$ $\leq 15$
6 17 $\leq 16$ $\leq 16$
7 33 $\leq 17$ $\leq 17$

“Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden!”

题面与史实不尽相符。


来自 CodePlus 2018 3 月赛,清华大学计算机科学与技术系学生算法与竞赛协会 荣誉出品。
Credit:idea/吕时清 命题/吕时清 验题/吕欣,王聿中
Git Repo:https://git.thusaac.org/publish/CodePlus3
感谢腾讯公司对此次比赛的支持。


题解

首先我们可以想到这道题一定是用插头$DP$

那么我们定义插头的状态 $1$ 为这个方向的格子与它为一架运输机投放
然后转移时注意一下合法性就可以了, 很是简单的一道 $DP$
这样的话枚举每一个格子为障碍。
时间复杂度为 $O(n^2m^22^{m+1})$

但是这样并不能 $A$ 掉这道题, 事实上, 在 LibreOJ 它只能拿到 $33$ 分的好成绩。

33pts


正解
我们发现每次只有一个点不同
然后我们可以考虑合并。

我们正反分别进行一次插头$DP$ 将所有的状态储存下来
在考虑一个块的时候

将正反的 $DP$ 值乘起来就好了
需要判断一下合法性

时间复杂度$O(nm2^{m+1}+nm2^{m+1})$

没了

#include <cstdio>
#include <stdint.h>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
inline int read()
{
  int x=0,f=1;char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while (ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*f;
}
const int MAXN = 200000, BASE = 76543;
const int32_t MOD = 1e9 + 7;
int f[20][20][(1 << 18) + 1], g[20][20][(1 << 18) + 1];
int a[20][20], ans[20][20];
// int tmp[(1 << 18) + 1];
int DP1(int n, int m)
{
  // f[0].clear();
  int M = (1 << (m + 1)) - 1;
  f[1][0][0] = 1;
  // int now = 0;
  // int Ans = 0;
  register int32_t k = 0, i, j;
  for (i = 1; i <= n; i++)
  {
    for (j = 1; j <= m; j++)
    {
      // now ^= 1;
      // f[now].clear();
      for (k = 0; k <= M; k++)
      {
        int S = k;
        int Sum = f[i][j - 1][k];
        char L = (S >> (j - 1)) & 1, U = (S >> j) & 1;
        if (a[i][j])
        {
          if (L == 0 && U == 0)
            f[i][j][S] = (f[i][j][S] + Sum) % MOD;
          continue;
        }
        else if (L == 1 && U != 1)
        {
          int nxt = S ^ (1 << (j - 1));
          f[i][j][nxt] = (f[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
        }
        else if (L != 1 && U == 1)
        {
          int nxt = S ^ (1 << j);
          f[i][j][nxt] = (f[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
        }
        else if (L != 1 && U != 1)
        {
          int nxt = S ^ (1 << (j - 1));
          if (i != n)
            f[i][j][nxt] = (f[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
          nxt = S ^ (1 << j);
          if (j != m) 
            f[i][j][nxt] = (f[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
          f[i][j][S] = (f[i][j][S] + Sum) % MOD;
        }
        // if (S == 0)
        //   Ans += Sum;
      }
    }
    for (int k = 0; k <= M; k++)
      f[i + 1][0][k << 1] = f[i][m][k];
    // for (k = 0; k < f[now].p; k++)
    //   f[now].v[k].Id <<= 1;
  }
  return f[n][m][0];
}

// f->g
int DP2(int n, int m)
{
  // f[0].clear();
  int M = (1 << (m + 1)) - 1;
  g[n][m + 1][0] = 1;
  // int now = 0;
  // int Ans = 0;
  register int32_t k = 0, i, j;
  for (i = n; i >= 1; i--)
  {
    for (j = m; j >= 1; j--)
    {
      // now ^= 1;
      // f[now].clear();
      for (k = 0; k <= M; k++)
      {
        int S = k;
        int Sum = g[i][j + 1][k];
        char L = (S >> (j - 1)) & 1, U = (S >> j) & 1;
        if (a[i][j])
        {
          if (L == 0 && U == 0)
            g[i][j][S] = (g[i][j][S] + Sum) % MOD;
          continue;
        }
        else if (L == 1 && U != 1)
        {
          int nxt = S ^ (1 << (j - 1));
          g[i][j][nxt] = (g[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
        }
        else if (L != 1 && U == 1)
        {
          int nxt = S ^ (1 << j);
          g[i][j][nxt] = (g[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
        }
        else if (L != 1 && U != 1)
        {
          int nxt = S ^ (1 << (j - 1));
          if (j != 1)
            g[i][j][nxt] = (g[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
          nxt = S ^ (1 << j);
          if (i != 1) 
            g[i][j][nxt] = (g[i][j][nxt] + Sum) % MOD;
          g[i][j][S] = (g[i][j][S] + Sum) % MOD;
        }
        // if (S == 0)
        //   Ans += Sum;
      }
    }
    for (int k = M; k >= 0; k--)
    // {
      g[i - 1][m + 1][k >> 1] = g[i][1][k];
      // printf ("%d %d %d %d\n", k >> 1, k, g[i - 1][m + 1][k >> 1], g[i][1][k]);
    // }
    // for (k = 0; k < f[now].p; k++)
    //   f[now].v[k].Id <<= 1;
  }
  return g[1][1][0];
}
int main()
{

  char n = read(), m = read();
  register int i, j, k;
  for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= m; j++)
      a[i][j] = read();
  DP1(n, m), DP2(n, m);
  int M = (1 << (m + 1)) - 1;
  for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= m; j++)
    {
      if (a[i][j]) continue;
      int Sum = 0;
      for (k = 0; k <= M; k++)
      {
        char L = (k >> (j - 1)) & 1, U = (k >> j) & 1;
        if (L == 0 && U == 0)
          (Sum += 1ll * f[i][j - 1][k] * g[i][j + 1][k] % MOD) %= MOD;
      }
      ans[i][j] = Sum;
    }
  for (i = 1; i <= n; i++)
    for (j = 1; j <= m; j++)
      printf ("%d%c", ans[i][j], " \n"[j == m]);
  // while (1);
}


知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。
本文链接:https://nekomio.com/2018/04/13/146/